Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης απευθύνονται σε 3 βασικές κατηγορίες χρηστών.

  Εκπαίδευση Τελικών Χρηστών (End Users). Συνήθως αφορά τις λειτουργίες των υποσυστημάτων του λογισμικού και προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίησή της με βάση καθημερινά σενάρια επιχειρηματικών διαδικασιών.

  Εκπαίδευση Βασικών Χρηστών (Key Users). Αφορά εκπαίδευση πάνω στη λειτουργικότητα αλλά και τις γενικότερες δυνατότητες του λογισμικού. Απευθύνεται σε χρήστες που είτε έχουν την ευθύνη ευρύτερων ομάδων ή εταιρικών διαδικασιών ή μπορούν να αντιληφθούν την τεχνολογία και να προτείνουν τρόπους αξιοποίησής της για τη βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών.

  Εκπαίδευση Διαχειριστών Συστήματος (IT Users). Αφορά εκπαιδευτικά σεμινάρια που στόχο έχουν να περάσουν τεχνογνωσία σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες των E.R.P. σε στελέχη πληροφορικής. Αφορούν τις δυνατότητες παραμετροποίησης, εγκατάστασης του λογισμικού, καθώς και τεχνικές ανάπτυξης αναφορών (Reports) και εξειδίκευσης (Customization) οθονών και λειτουργικότητας.

Η Mycon δραστηριοποιείται στη διοργάνωση σεμιναρίων λογιστικής και φοροτεχνικών θεμάτων με στόχο την επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση.

Κάθε θεματολογία μπορεί να υλοποιηθεί ενδοεπιχειρησιακά. Σε αυτή την περίπτωση κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιμετωπίζεται ως αυτόνομο project , οργανώνεται και σχεδιάζεται βασιζόμενο πάνω στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών της επιχείρησης σας.

Αφού καθορίσουμε τους στόχους της εκπαίδευσης, σε συνεργασία πάντα με την Διοίκηση της εταιρείας, διαμορφώνουμε την θεματολογία προσαρμοσμένη στις εξειδικευμένες ανάγκες των καταρτιζόμενών, καθορίζουμε την διάρκεια, επιλέγουμε το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και τα μέσα διδασκαλίας.

Πριν την υλοποίηση της εκπαίδευσης πραγματοποιείται συνάντηση εκπροσώπων της Mycon με τη διοίκηση της επιχείρησης  ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών σας.