Υπηρεσίες Υλοποίησης

Οι αξιόπιστες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης έργων αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα επιτυχίας των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Μεγάλες επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί έχουν εμπιστευθεί την Mycon για την εγκατάσταση και εφαρμογή της λειτουργίας των πληροφοριακών τους συστημάτων , αξιολογώντας τις παρεχόμενες επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης έργων προσαρμοσμένων στο μέγεθος και στην πολυπλοκότητα της κάθε εγκατάστασης.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα επιλογής πακέτων υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών My20, My50 & My100. Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό υπηρεσιών που βασίζεται στην προαγορά των συγκεκριμένων ωρών 20h, 50h &100h για επίλυση θεμάτων που αφορούν στο πληροφοριακό σας σύστημα. Η υποστήριξη παρέχεται σε συνεννόηση μετά από αίτημά σας, στα γραφεία σας, απομακρυσμένα ή τηλεφωνικά. Με την επιλογή αυτή προϋπολογίζεται άμεσα  το ετήσιο κόστος μηχανογράφησης του πελάτη. Ενδεικτικά καλύπτουμε :

             Εκπαίδευση στη χρήση του πληροφοριακού σας συστήματος

             Ανάλυση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την παραμετροποίηση του πληροφοριακού σας συστήματος, ώστε να καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες σας

             Παραμετροποίηση των εφαρμογών σας

             Reporting

             Επίλυση προβλημάτων και αποριών χρηστών

             Επίλυση δυσλειτουργιών

             Υπηρεσίες υλοποίησης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης περιφερειακών προϊόντων

             Ανάπτυξη εφαρμογών που επεκτείνουν την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των ήδη εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού.